Terms of use

Juridische kennisgevingen

WEBPAGINA YKK NEDERLAND B.V.,

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID: GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens deze website te gebruiken. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze website niet te gebruiken als u niet (volledig) akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden. YKK Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, te wijzigen of anderszins te herzien, en de gebruiker aanvaardt dat hij of zij gebonden is aan dergelijke aanpassingen, wijzigingen of herzieningen.


Geregistreerde merken, auteursrecht en gebruiksbeperkingen
 

Deze website wordt beheerd door YKK Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sneek, (Nederland) hierna te noemen: "YKK".


Al het materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd, met inbegrip van - zonder daartoe beperkt te zijn - afbeeldingen, illustraties, audio- en videofragmenten, wordt beschermd door de auteursrechten die in het bezit zijn van en worden beheerd door YKK of andere partijen die hun eigen materiaal aan YKK in licentie hebben gegeven. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.


Het is verboden om het materiaal van ykk.nl op enigerlei wijze te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te herzien, te uploaden, te publiceren op een website, door te geven of te verspreiden, behalve wanneer daarvoor door YKK uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven. Het, voor welk doel dan ook, wijzigen of aanwenden van het materiaal waarvoor niet uitdrukkelijk toestemming is gegeven, vormt een schending van de auteursrechten en andere eigendomsrechten. Het is verboden om enig deel van dit materiaal te gebruiken op andere websites of in andere computernetwerkomgevingen.


Voorstellen

YKK waardeert feedback van klanten met betrekking tot de geleverde producten en diensten en beschouwt die feedback als een belangrijk hulpmiddel voor het verbeteren ervan. Niettemin verzoekt YKK de gebruiker geen materiaal of creatieve ideeën toe te sturen. Als de gebruiker desondanks toch tips, creatieve ideeën, aantekeningen, ontwerpen, conceptuele werken of andere informatie (gezamenlijk "Informatie") toestuurt, dan zal deze Informatie worden gezien als eigendom van YKK en zal zij dat blijven. Voor geen van de Informatie zal geheimhoudingsplicht voor YKK gelden en YKK zal niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik of de openbaarmaking van deze Informatie. YKK verwerft het recht op onbeperkt gebruik van dergelijke Informatie voor elk gewenst, commercieel of andersoortig, doel zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan degene die de Informatie heeft verstrekt.


YKK is niet verplicht om te reageren op ontvangen berichten.


Juridisch kader

Tenzij anders aangegeven, wordt het op deze website gepubliceerde materiaal uitsluitend gepresenteerd voor reclamedoeleinden.


YKK geeft geen verklaringen af over de geschiktheid of beschikbaarheid van het materiaal dat op ykk.nl of op de verbonden websites wordt weergegeven en geeft geen toestemming om dit materiaal buiten Nederland te gebruiken. De keuze om deze website te benaderen vanuit andere geografische gebieden valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die handelt op eigen initiatief en die de plaatselijke wetten dient na te leven, indien en voor zover die wetten van toepassing zijn. Op deze website en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Enig geschil dat voortvloeit uit en/of verband houdt met (enige bepaling) uit deze gebruiksovereenkomst wordt uitsluitend voorgelegd ter beoordeling van de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het op deze website en de aangesloten websites gepubliceerde materiaal wordt "op uniforme wijze" geleverd, en zonder enige, uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende, garantie. In de maximaal door de geldende wetgeving toegestane mate verwerpt YKK alle garanties met inbegrip van, zonder enige beperking, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. YKK garandeert niet dat de in het materiaal opgenomen functies ononderbroken en foutloos werken, noch dat defecten verholpen worden of dat deze website en de server die het materiaal beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere gevaarlijke/schadelijke componenten. YKK garandeert niet en geeft geen verklaring af wat betreft het gebruik of het gevolg van het gebruik van het materiaal op deze website met betrekking tot de correctheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid of anderszins van het materiaal.


De gebruiker (niet YKK) neemt de kosten van alle noodzakelijke assistentie, reparatie- of correctiewerkzaamheden volledig op zich. De geldende wetgeving staat de uitsluiting van stilzwijgende garanties mogelijk niet toe, en de bovengenoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is dus mogelijk niet van toepassing voor de gebruiker.


In geen geval is YKK aansprakelijk voor welke willekeurige/specifieke schade of gevolgschade die te wijten is aan het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal, zelfs wanneer YKK of een door haar bevoegde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van dergelijke schade en/of er van de zijde van YKK sprake is van grove nalatigheid.


YKK is niet aansprakelijk voor materiaal dat haar per e-mail wordt toegestuurd. Het is de gebruiker verboden om lasterlijke, smadende, privacyschendende, obscene, pornografische, vulgaire, auteursrechtschendende inhoud, inhoud die oproept tot onwettige activiteiten, reclame-inhoud of andersoortige inhoud te sturen waarin verzocht wordt om geld, goederen of diensten.


De gebruiker vrijwaart YKK van enige aansprakelijkheid van YKK die op YKK zou kunnen rusten, welke voortvloeit uit het gebruikt/bezoek van deze website en de daarop getoonde informatie/documenten. Deze vrijwaring stekt zich in ieder geval uit tot alle vorderingen van derden, verzoeken, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven - met inbegrip van wettelijke vertegenwoordiging - en de kosten die YKK draagt wegens schade aan het eigen imago als gevolg van schending van een van de voornoemde bepalingen door de gebruiker, maar is hier uitdrukkelijk niet toe beperkt.

Bescherming van de privacy
YKK-Nederland B.V. Privacy beleid


Informatie van derden / verbonden websites 
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van YKK, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker. Hoewel YKK uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen wordt, kan YKK niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. YKK geeft geen enkele garantie noch aanvaardt YKK enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.


Overig
Deze overeenkomst wordt beheerst door - en uitgelegd in overeenstemming met - de geldende Nederlandse wetgeving. Wanneer een bepaling in deze overeenkomst wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of, om welke reden dan ook, niet van toepassing c.q. wordt vernietigd, dan komt hier van rechtswege een rechtsgeldige soortgelijke bepaling voor in de plaats, zonder dat zulks enig gevolg heeft voor de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen.